Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn annog ein cymunedau Iddewig lleol i ddathlu Pasg Iddewig yn ddiogel eto eleni.

Mae ein Gwasanaeth yn gofyn i bobl sy'n arsylwi Pasg Iddewig gymryd gofal wrth gynnau canhwyllau ac wrth baratoi a choginio bwyd boed chi gartref, synagog leol neu ganolfan gymunedol.

Diogelwch Cannwyll:

 • Defnyddiwch ddeiliaid canhwyllau cadarn.
 • Cadwch ganhwyllau o leiaf 4 troedfedd i ffwrdd o lenni, draperïau, addurniadau, bleinds, a dillad gwely.
 • Rhowch ganhwyllau allan o gyrraedd plant bach ac anifeiliaid anwes.
 • Peidiwch byth â llosgi canhwyllau heb oruchwyliaeth a gwnewch yn siŵr eu diffodd pan fyddwch wedi gorffen (h.y. gadael yr ystafell).

 

Paratoi'r Gegin:

 • Byddwch yn ymwybodol bod glanhawyr popty yn achosi llosgiadau difrifol. Gall bod yn agored i gynhyrchion glanhau fel amonia effeithio ar y system anadlu.
 • Os ydych chi'n defnyddio plât poeth (blech), gwiriwch yr offer bob amser cyn ei ddefnyddio. Peidiwch â defnyddio os yw cordiau pŵer yn cael eu gwisgo neu eu difrodi.
 • Cymerwch ofal ddefnyddio drin dŵr poeth a berwedig a defnyddio maneg i afael ar y sosbenni.
 • Creu "parth diogelwch di-blant" o leiaf 3 troedfedd o unrhyw offer coginio.

 

Paratoi ar gyfer Seder:

 • Arhoswch yn y gegin, peidiwch â gadael coginio bwyd heb ei oruchwylio. Prif achos tanau cegin yw coginio heb ei oruchwylio.
 • Gwisgwch ddillad byrrach neu dynnach (mae dillad rhydd yn fwy tebygol o ddal ar dân neu gael eu dal ar sosbenni).
 • Trowch handlen y pot i wynebu'r wal er mwyn atal llosgiadau a achosir gan wrthdroi neu ollyngiadau.

Paratoi ar gyfer Seder (Parhad):

 • Cadwch yr ardal o gwmpas y stof yn glir o dywelion, papurau, deiliaid sosban neu unrhyw beth allai losgi.
 • Cael caead sosban yn handi i orchuddio tân sosban. Peidiwch â cheisio codi'r pot na'r sosban. Diffodd y ffynhonnell wres a gorchuddio'r tân â chaead.
 • PEIDIWCH Â DEFNYDDIO DŴR AR DÂN COGINIO! Bydd yn achosi tasgu a lledaenu'r tân.
 • Gwnewch yn siŵr bod yr holl offer wedi'u diffodd pan fyddwch chi wedi gorffen coginio.
 • Trin llosgiadau yn syth gyda dŵr rhedeg oer a cheisio sylw meddygol.

 

Yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr bod gennych o leiaf un larwm mwg sy'n gweithio ar bob llawr, ei brofi'n rheolaidd a chynllunio llwybr dianc. Os oes tân, bydd larwm mwg yn eich rhybuddio'n syth, gan roi i chi a phawb yn yr amser adeiladu ddianc i ddiogelwch.

Yn olaf, os yw tân yn torri allan, ewch allan, arhoswch allan a ffonio 999.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen