Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Vaisakhi

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn annog ein cymunedau Sicaidd a Hindŵaidd lleol i ddathlu Vaisakhi (sef Baisakhi) yn ddiogel eto eleni.

Mae ein Gwasanaeth yn gofyn i bobl sy'n arsylwi ar Vaisakhi (aka Baisakhi) gymryd gofal wrth gynnau canhwyllau ac wrth baratoi a choginio bwyd unai gartref neu wrth ymweld â'r gurdwara.

Diwrnod i ddathlu 1699 yw Vaisakhi - y flwyddyn pan anwyd Sikhaeth fel ffydd gyfunol ac un traddodiad yw dathlu'r cynhaeaf, felly mae bwyd (a choginio) yn chwarae rhan enfawr i'w chwarae. Mae goleuo canhwyllau yn arfer diwylliannol cyffredin arall hefyd.

 

Diogelwch Cannwyll:

 • Defnyddiwch ddeiliaid canhwyllau cadarn.
 • Cadwch ganhwyllau o leiaf 4 troedfedd i ffwrdd o lenni, draperïau, addurniadau, bleinds, a dillad gwely.
 • Rhowch ganhwyllau allan o gyrraedd plant bach ac anifeiliaid anwes.
 • Peidiwch byth â llosgi canhwyllau heb oruchwyliaeth a gwnewch yn siŵr eu diffodd pan fyddwch wedi gorffen (h.y. gadael yr ystafell).

Paratoi'r Gegin:

 • Byddwch yn ymwybodol bod glanhawyr popty yn achosi llosgiadau difrifol. Gall bod yn agored i gynhyrchion glanhau fel amonia effeithio ar y system anadlu.
 • Os ydych chi'n defnyddio plât poeth (blech), gwiriwch yr offer bob amser cyn ei ddefnyddio. Peidiwch â defnyddio os yw cordiau pŵer yn cael eu gwisgo neu eu difrodi.
 • Cymerwch ofal ddefnyddio drin dŵr poeth a berwedig a defnyddio maneg i afael ar y sosbenni.
 • Creu "parth diogelwch di-blant" o leiaf 3 troedfedd o unrhyw offer coginio.

Paratoi ar gyfer Vaisakhi:

 • Arhoswch yn y gegin, peidiwch â gadael coginio bwyd heb ei oruchwylio. Prif achos tanau cegin yw coginio heb ei oruchwylio.
 • Gwisgwch ddillad byrrach neu dynnach (mae dillad rhydd yn fwy tebygol o ddal ar dân neu gael eu dal ar sosbenni).
 • Trowch handlen y pot i wynebu'r wal er mwyn atal llosgiadau a achosir gan wrthdroi neu ollyngiadau.

Paratoi ar gyfer Vaisakhi (paratoi.)

 • Defnyddiwch fenig popty wrth osod bara (h.y. Naan, Kulcha) i mewn ac allan o'r popty neu wrth ddefnyddio sosban i goginio bara fflat traddodiadol megis roti neu chapati.
 • Cymerwch ofal wrth wneud puri a parathas yn y sosban. Os yw'r olew yn dechrau ysmygu, mae bob amser yn diffodd y gwres ac yn caniatáu i'r sosban oeri.
 • Cadwch yr ardal o gwmpas y stof yn glir o dywelion, papurau, deiliaid pot neu unrhyw beth allai losgi.
 • Cael caead pot yn handi i orchuddio tân sosban. Peidiwch â cheisio codi'r pot na'r sosban. Diffodd y ffynhonnell wres a gorchuddio'r tân â chaead.
 • PEIDIWCH Â DEFNYDDIO DŴR AR DÂN COGINIO! Bydd yn achosi tasgu a lledaenu'r tân.
 • Gwnewch yn siŵr bod yr holl offer wedi'u diffodd pan fyddwch chi wedi gorffen coginio.
 • Trin llosgiadau yn syth gyda dŵr rhedeg oer a cheisio sylw meddygol.

n bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr bod gennych o leiaf un larwm mwg sy'n gweithio ar bob llawr, ei brofi'n rheolaidd a chynllunio llwybr dianc. Os oes tân, bydd larwm mwg yn eich rhybuddio'n syth, gan roi i chi a phawb yn yr amser adeiladu ddianc i ddiogelwch.

Yn olaf, os yw tân yn torri allan, ewch allan, arhoswch allan a ffonio 999.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen