Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Prentisiaeth Diogelwch Tân i Fusnesau

CADWCH LYGAD AR EIN HADRAN SWYDDI GWAG DIWEDDARAF AM GYFLEOEDD PRENTISIAETH

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig Prentisiaeth Ymgynghorydd Diogelwch Tân i Fusnesau yn y Tîm Addysg i Fusnesau.

Yn ystod rhaglen dwy flynedd, bydd y prentis yn cael cyfle i ddatblygu’n bersonol a datblygu gyrfa trwy weithio tuag at ennill cymhwyster diogelwch tân achrededig, Prentisiaeth Uwch Lefel 4.

Rôl y tîm Addysg i Fusnesau yw darparu cyngor a gwybodaeth i fusnesau a’r sector fasnachol yng Ngogledd Cymru ynglŷn ag atal tanau ar safleoedd, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o ofynion statudol mewn perthynas â diogelwch tân.

Mae’r Ymgynghorwyr Diogelwch Tân i Fusnesau dan Brentisiaeth yn cefnogi’r Tîm trwy weithio gyda busnesau i’w helpu i gadw eu safleoedd yn ddiogel rhag tân trwy gynnig cyngor ac addysg i leihau’r perygl i breswylwyr, gyda’r bwriad o gydnabod a chymryd camau gweithredu addas pan fydd angen.

Mae’r rôl yn golygu gwaith hanfodol amrywiol megis ymweld â busnesau ar sbectrwm eang yn ogystal â chynnal ymweliadau ar y cyd gydag asiantaethau allanol i gefnogi a hybu busnesau diogel.

Mae’r Ymgynghorwyr Diogelwch Tân i Fusnesau dan Brentisiaeth yn cynrychioli’r gwasanaeth tân ac achub ac felly mae’n rhaid iddynt arddangos sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol i fusnesau yn eu cymunedau.

Cymwyseddau a sgiliau i’w harddangos

  • O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch.
  • Ymwybyddiaeth o weithgareddau a swyddogaethau craidd y gwasanaeth tân ac achub yn lleol ac yn genedlaethol.
  • Trwydded yrru lawn a chyfredol y DU neu’r gallu i gael trwydded yrru lawn a chyfredol yn ystod y cyfnod prawf.
  • Y gallu i ddarllen ac ysgrifennu Saesneg i safon sydd gyfystyr â sgiliau allweddol lefel 2
  • Sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.
  • Sgiliau TGCh canolraddol.
  • Y gallu i gwblhau’r hyfforddiant a’r rhaglen ddatblygu ar gyfer Ymgynghorwyr Diogelwch Tân i Fusnesau. Bydd hyn yn cynnwys llwyddo i ennill Tystysgrif Lefel 3 mewn Diogelwch Tân neu Dystysgrif Diogelwch Tân Lefel 4 ar gyfer ymgeiswyr addas.
  • Cymraeg Lefel 2 Siarad a Gwrando - Mynnir eich bod yn gallu deall hanfodion sgwrs yn y gweithle. Ymateb i ofynion syml yn ymwneud â’r swydd a cheisiadau am wybodaeth ffeithiol. Gofyn cwestiynau syml a deall ymatebiadau syml. Mynegi rhywfaint o’ch barn cyn belled bod y pwnc yn gyfarwydd. Deall cyfarwyddiadau pan ddefnyddir iaith syml.

Bydd y brentisiaeth yn arwain at gymhwyster sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol – un ai Prentisiaeth Uwch Lefel 3 neu bydd ymgeiswyr addas yn gallu gweithio tuag at ennill tystysgrif Prentisiaeth Uwch Lefel 4.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen