Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Elusen y Diffoddwyr Tân

Cyniga Elusen y Diffoddwyr Tân gefnogaeth arbenigol, gydol oes i aelodau gwasanaethau tân ac achub y DU, gan rymuso aelodau i gyflawni lles meddyliol, corfforol a chymdeithasol drwy eu bywydau. Cynigir cefnogaeth gyfrinachol, bersonol ar gyfer yr holl gymuned gwasanaethau tân, gan ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl, iechyd corfforol a lles cymdeithasol mewn canolfannau adfer, yn rhithiol, ar-lein ac mewn cymunedau ar draws y DU. Gan ddathlu iechyd a lles y gweithwyr – y rhai sy’n gweithio, wedi ymddeol neu’n ddibynnol – nod yr elusen yw sicrhau fod ein buddiolwyr yn gallu byw’n dda, am oes. Ac nid diffoddwyr tân mohonynt i gyd, byddant yn cefnogi holl bersonél y gwasanaeth tân ac achub, waeth beth fo’u rôl o fewn y gwasanaeth. Maent yno hefyd i’r rhai sydd wedi ymddeol, yn ogystal â’u priod a’r rhai sy’n ddibynnol arnynt, pan yn gymwys.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen