Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Panel Gweithredol

Panel Gweithredol

Mae gan y Panel Gweithredol swyddogaeth eithaf amrywiol gan ymdrin â phynciau megis penodi uwch swyddogion, ystyried materion yn ymwneud â disgyblaeth a phensiynau, ac ymdrin â materion polisi a chyfansoddiadol fel y cyfyd yr angen.

Mae fel arfer yn ymdrin ag ymatebion i bapurau ymgynghorol a datblygiadau eraill o ran polisi, ac yn gwneud argymhellion i'r Awdurdod Tân ac Achub ar ei bolisau allweddol, gan gynnwys y Cynllun Gwella a Lles. Mae'r Panel, fel arfer, yn ymdrin â phenodi is-bwyllgor arbennig at y diben.

Gosodwyd Cylch Gwaith y Panel yn 2001 ac fe'i hadolygir fel y bo'r angen. Mae'n cynnwys y Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd a dau aelod o bob awdurdod cyfansoddol. Y Cadeirydd neu, yn ei absenoldeb, yr is-Gadeirydd, sy'n ei gadeirio.

Mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, rhwng cyfarfodydd yr Awdurdod Tân ac Achub, er y gellir cynnal cyfarfodydd ychwanegol yn dibynnu ar y gwaith, ac yn benodol, pa faterion personél sydd angen eu trafod.


Cliciwch yma i weld:

Cylch Gwaith y Panel Gweithredol

Cyfarfodydd Panel Gweithredol - 2019 ymlaen

 

Aelodau'r Panel Gweithredol

Cynghorydd Dylan Rees (Cadeirydd)
Cynghorydd Paul Cunningham (Dirprwy Gadeirydd)

Cynghorydd Carol Beard
Cynghorydd Chrissy Gee
Cynghorydd Alan Hughes
Cynghorydd Chris Hughes

Cynghorydd John I Jones

Cynghorydd Gareth A Roberts
Cynghorydd Rondo Roberts
Cynghorydd Paul Rogers
Cynghorydd Gareth Sandilands
Cynghorydd Dale Selvester
Cynghorydd Rob Triggs

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen