Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Agenda 27/05/20

Bwrdd Pensiwn Lleol

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cyfarfod dros Skype i’w gynnal Ddydd Mercher 27 Mai 2020 am 9.30am

 Agenda

 1. Ymddiheuriadau
 2. Datgan Buddiannau
 3. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 4. Adolygu a chymeradwyo’r Cylch Gorchwyl
 5. Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân - adroddiad diweddaru
 6. Adroddiad Blynyddol 2019/2020
 7. Cronfa Bensiwn Dyfed – adroddiad diweddaru
 8. Polisi Disgresiynau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân
 9. Coronafeirws: diweddariad llafar
 10. Y Gofrestr Risgiau – Maes 3: Ariannu a Llywodraethu
 11. Materion i’w codi gyda’r Awdurdod Tân llawn
 12. Unrhyw fater arall
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen