Cwrdd â’r Tîm

Helen Pitt – Cydlynydd y Ffenics

Ymunodd Helen gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn 2007 ar ôl cwblhau ei chyfnod prawf fel diffoddwr tân gweithredol yn Dorset. Treuliodd y rhan fwyaf o’i gyrfa yng ngorsaf dân y Rhyl, fel diffoddwr tân a rheolwr criw.

Mae Helen wedi treulio cyfnod yn yr Adran Diogelwch Cymunedol ac wedi gweithio gyda phartneriaid i leihau risgiau a rhannu a gwasanaethu offer yn yr Adran Gweithrediadau.

Yn fwy diweddar yn 2020 oherwydd y newidiadau a gyflwynwyd yn ystod yr argyfwng coronafeirws mae Helen wedi ymgymryd â’r rôl Cyfarwyddwr Ffenics, i weithio i wneud yn siŵr bod y prosiect yn mynd o nerth i nerth i gyd fynd gyda’r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.

 

Gillian Roberts – Cydlynydd Cynorthwyol y Ffenics

Cychwynnodd Gilian ar ei gyrfa yn y maes gweinyddol cyn penderfynu ymgymryd â chwrs hyfforddi athrawon ac yna ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn 2006. Fe weithiodd i ddechrau gyda'r adran Diogelwch Tân Cymunedol yn mynd o amgylch ysgolion Gogledd Cymru i rannu negeseuon diogelwch tân; yna cafodd ei phenodi yn Gydlynydd Cynorthwyol Y Ffenics ym mis Mehefin 2009.

Wedi ei geni a'i magu yng Ngogledd Cymru, mae Gill yn byw yn Nyffryn Conwy, mae Gill wrth ei bodd gydag anifeiliaid a byd natur, ac un diwrnod mae'n gobeithio teithio’n bell i weld yr Eirth Gwynion, Borneo i weld yr Orang-wtaninad a Serengeti i weld yr anifeiliaid yn ymfudo. Mae hi hefyd yn hoff o sgwba-blymio, ond dim ond mewn moroedd trofannol!

 

Elenid Roberts, Hyfforddwr Ffenics

Mae Elenid yn byw yn Llangwm, ger Cerrig-y-Drudion, ac yn siaradwraig Cymraeg rhugl. Graddiodd o Brifysgol Bangor gyda gradd Bagloriaeth mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol cyn ymuno gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn 2017 i’r swydd Cynorthwyydd Gweinyddol y Ffenics. Hoffai Elenid ymestyn ei gyrfa ymhellach o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub dros y blynyddoedd i ddod. Yn ei hamser sbar, mae Elenid yn hoff a chwarae’r piano, mynd am dro yng Nghefn Gwlad a gwario amser gyda’i theulu a ffrindiau.

Brian Drawbridge – Cynorthwyydd Ffenics

Mae Brian yn byw yng Nghonwy ar ôl symud i’r ardal yn 11 oed. Ymunodd â thîm Ffenics ym mis Medi 2017. Ymunodd Brian â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ym mis Ionawr 2010 fel diffoddwr tân rhan amser yn gwasanaethu gorsaf dân Conwy ac mae’n parhau gyda’i ddyletswyddau gweithredol ynghyd â’i rôl fel Cynorthwyydd Ffenics. Cyn ymuno â’r Gwasanaeth Tân, roedd Brian yn hyfforddwr gyrru ac yn rhedeg ei ysgol yrru ei hun am 10 mlynedd. Y tu allan i’r gwaith mae’n mwynhau chwaraeon modur, gan cymryd rhan a mynychu, ac mae hefyd yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu.

Olwen Griffiths - Gweinyddwr y Ffenics

Cychwynnodd Olwen ei gyrfa ym maes Cyllid. Ar ôl cael plant, hyfforddodd fel Therapydd Harddwch a bu'n rhedeg Salon Harddwch yn Rhuthun. 

Yn fwy diweddar, bu'n gweithio fel Swyddog Arholiadau mewn ysgol Gymraeg leol, cyn ymuno â GTAGC yn 2019. 

Mae Olwen yn byw yn Llanarmon Yn Iâl ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae'n aelod o gôr cymunedol lleol ac yn mwynhau mynd â'i chŵn am dro gyda'i theulu a'i ffrindiau.  

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen